Psychodiagnostisch onderzoek

Wat betekent diagnostiek binnen OMNINO?

Bij Omnino bekijken we uw vraag vanuit verschillende disciplines, we gaan dus multidisciplinair te werk.
Het uitgangspunt in ons diagnostisch onderzoek zijn de noden van de cliënt, het kind of de jongere en van zijn omgeving. We maken steeds opnieuw de afweging of een testafname, gesprek of observatie helpend is binnen de ontwikkeling en/of de opvoeding van het kind of de jongere.

In een psychodiagnostisch onderzoek wordt de ontwikkeling van verschillende domeinen in kaart gebracht: beleving, intelligentie, gedrag, aandacht, motoriek, taal en communicatie.
Op basis van de onderzoeksgegevens, die gebundeld worden in een verslag, wordt door ons een advies gegeven omtrent mogelijke begeleiding en ondersteuning. In samenspraak met kinder- en jeugdpsychiater EVELIEN LUYCKX kan er tevens een eventuele diagnose gesteld worden.

 We bieden volgende onderzoeken aan:

 • Aandachtsonderzoek
  In een aandachtsonderzoek wordt de selectieve aandacht (gericht kunnen focussen op één aspect), de volgehouden aandacht (langdurig kunnen focussen) en de aandachtscontrole (aandacht kunnen afwisselen tussen verschillende dingen) getest.
 • Belevingsonderzoek
  In een belevingsonderzoek wordt nagegaan hoe je kind naar de wereld rondom zich kijkt en hoe hij/zij zich daarin voelt. Er wordt ingegaan op de gevoelens die je kind ervaart, hoe hij/zij zijn gezin en zijn ruimere omgeving beleeft en hoe hij/zij naar zichzelf kijkt. Indien nodig wordt er een extra observatie (in de praktijk of in de klas) gepland.
 • Intelligentieonderzoek
  De cognitieve mogelijkheden van je kind worden in kaart gebracht en er wordt gekeken naar welke sterktes en zwaktes je kind heeft op cognitief niveau. Er wordt een algemeen intelligentieniveau gemeten.
 • Onderzoek naar autismespectrumstoornis
  Aan de hand van een aantal diagnostische tests en observaties in verschillende contexten, wordt er bekeken of er voldaan wordt aan de kenmerken van een autismespectrumstoornis.

 • Onderzoek naar executieve functies
  Uitvoerende functies als plannen, organiseren, initiatief nemen of werkgeheugen zijn in het dagelijks leven en bij het studeren of werken essentieel om tot resultaten te komen. We brengen deze vaardigheden in kaart als onderdeel van diagnostiek naar o.m. ASS of ADHD, of als onderdeel van (studie)begeleiding.
 • Motorisch onderzoek: fijne en grove motoriek worden onderzocht, alsook visueel ruimtelijke vaardigheden en lateraliteit.
 • Onderzoek naar leerproblemen
  Bij Omnino kun je terecht voor gespecialiseerde testen voor leervoorwaarden, spelling, rekenen en lezen.
 • Onderzoek naar spraak en taal: hierbij worden uitspraak, mondelinge taal (woordenschat, zinsbouw, grammatica,…) en communicatie onderzocht.

Wie kan er terecht bij ons voor diagnostiek?

Wij bieden een multidisciplinair onderzoek voor kinderen, jongeren vanaf 3 jaar tot 16 jaar aan ifv:

 • Aandacht en concentratie
 • Intelligentie
 • ontwikkelingsstoornissen (ASS, ADHD,…)
 • spraak-, taal- en leerproblemen (dysfasie, verbale dyspraxie, dyslexie, dyscalculie,…)
 • (psycho-) motorische problemen

Wij bieden tevens logopedisch onderzoek aan voor jongeren en volwassenen voor

 • dyslexie (lezen/spellen)
 • dyscalculie (rekenen)

Wat na een onderzoek/diagnose?

Wanneer het onderzoek bij OMNINO afgerond is, worden de resultaten met de kinderpsychiater besproken in een multidisciplinair overleg. Nadien worden er enkele afspraken bij de kinder- en jeugdpsychiater gepland om psychiatrische onderzoeken te doen en een eventuele diagnose te formuleren.

Een diagnose kan heel wat teweegbrengen bij ouder en/of kind. Veel vragen kunnen opkomen, twijfels, … We bieden daarom ook nazorg aan in de vorm van coaching indien u dit wenst.

In 1 of meerdere sessies worden de mogelijkheden naar de toekomst visueel in kaart gebracht aan de hand van een diagnostiek-kaart. Uw vragen worden beantwoord en u wordt begeleid in het verwerkingsproces.

Hoeveel kost een diagnostisch onderzoek?

De kosten variëren en zijn afhankelijk van welke onderzoeken nodig zijn.

Bij intake zal een raming van de kosten gemaakt worden.